NETEGES

Neteges de sifons, canonades, baixants, arquetes, desaigües, col·lectors.

Neteges industrials, inspeccions TV.

Netegem i omplim piscines d'aigua. Sorrejat de façanes.